ПРОЕКТ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ

eu-2

06.10.2020

 

„Арбор” ЕООД обявявява процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на пробивно-фрезови център – 1 бр. и пакетно разкройващ циркуляр – 1 бр.

 

Крайният срок за получаване на оферти е 13.10.2020 г.

 

Пълният пакет документи за участие в процедурата може да бъде изтеглен от тук:

 

Документация за участие в процедурата :

Спецификация

Публична_покана

Оферта_образец

Методика

Изисквания_оферти

Договор_проект

Декларация_кандидат

Банкова гаранция_образец

—————————————————— www.eufunds.bg ———————————————-
Проект № BG16RFOP002-2.045-0010-C01 Повишаване на конкурентоспособността и производственият
капацитет на АРБОР ЕООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие.

 

eu-2

 

23.07.2020 

АРБОР” ЕООД СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ

“АРБОР” ЕООД подписа с Управляващия орган на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект № BG16RFOP002-2.045-0010-C01 “Повишаване на конкурентоспособността и производственият капацитет на АРБОР ЕООД” по процедура “Подобряване на производствения капацитет на МСП от територията на МИГ Куклен – Асеновград”.

Общата стойност на проекта е 291 270.00 лева, от които 222 821.55 лева безвъзмездно финансиране от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и 39 321.45 лева – национално съфинансиране.

Основната цел на проекта е постигане на икономическа устойчивост и развитие на предприятието, повишаване на конкурентоспособността и достъп до нови пазари.Специфичните цели на проекта са:- модернизиране и автоматизиране на производствените дейности и оптимизация на производствените процеси, въвеждане на компютъризирано управление на част от производствените дейности;- намаляване на производствените загуби и повишаване на ресурсната ефективност, – подобряване на качеството и увеличаване на количеството на произвежданата продукция с въвеждането на новите машини в производствения процес;- създаване на устойчива заетост в сектора чрез разкриването на 2 нови работни места;- подобряване на финансовите резултати на дружеството, в резултат от реализирани икономии, намалените производствени загуби, подобрената енергийна ефективност и увеличаването на количеството произведена продукцията;- постигане на пазарна устойчивост чрез позиционирането на нови национални пазараи;- разширяване на производство чрез произвеждане на нови видове и модели мебели, производство на корпусни мебели за самосглобяване и подобряване на качествените и функционални характеристики на произвежданите до момента продукти;-повишаване на възможностите за достъп до нови пазари, чрез увеличаване на количеството произвеждана продукция, предназначена за износ;- подобряване на условията на труд в производствения цех, чрез намаляване на запрашеността и шума в помещението. За постигането на целите в проекта се предвижда да бъдат заменени остарели технологии и практики с машини от ново поколение.

Инвестицията включва закупуване на две мултифункционални машини:

1. пробивно-фрезови център

2. пакетно разкройващ циркуляр

Предвидените машини ще направят производственият процес икономически по–рентабилен и екологично по-чист.

—————————————————— www.eufunds.bg ———————————————-
Проект № BG16RFOP002-2.045-0010-C01 Повишаване на конкурентоспособността и производственият
капацитет на АРБОР ЕООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие.