ПРОЕКТ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ

 

eu-2

Информация за проект BG16RFOP002-2.082-0004-C01

Устойчиво развитие на „Арбор” ЕООД чрез оптимизирани процеси, подобрен капацитет, асортимент и качество на предлаганите мебели

ОП „Иновации и конкурентоспособност”

Процедура: BG16RFOP002-2.082 МИГ Куклен-Асеновград – “Подобряване на производствения капацитет на МСП от територията на МИГ Куклен – Асеновград.”

На 29.05.2023 г. с Управляващия орган на ОПИК беше подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект BG16RFOP002-2.082-0004-C01 „Устойчиво развитие на „Арбор” ЕООД чрез оптимизирани процеси, подобрен капацитет, асортимент и качество на предлаганите мебели”.

Общата стойност на проекта е 133 446.28 лева, от които 102 086.40 лева безвъзмездно финансиране от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и 18 015.25 лева – национално съфинансиране.

С реализацията на проекта „Арбор” ЕООД, с. Боянци, цели да се справи с ключови технологични предизвикателства и да разшири капацитета си за ефективно и конкурентно производство на перспективни продуктови групи, което да бъде фактор за затвърждаване позициите на национално ниво и устойчив напредък на дружеството на външните пазари.

За постигането на тази обща цел предприятието си поставя следните специфични цели:
– да се дигитализират и автоматизират процесите по проектиране на мебели, планиране и управление на производството;
– да се оптимизират технологичните операции по кантиране, така че да има възможност да се изпълняват по-бързо и ефикасно, с използване на по-висок клас материали и гарантирана прецизност на крайния резултат;
– да се осигури необходимата гъвкавост и точност при производството на различни категории мебели, при високо ниво на качество и удовлетвореност на клиентите;
– да обезпечи възможност за разширяване предлагането на по-висок клас клас мебели;
– да се редуцират производствените разходи чрез повишаване на ресурсната ефективност и оптимизиране на вложения труд.

За реализацията на заложените цели по проекта ще бъде внедрена съвременна, специализирана 3D CAD CAM софтуерна система, която да доведе до качествени подобрения в цялостния производствен цикъл – от планирането, презентацията и дизайна, до финалната обработка на детайлите на CNC машини и сглобяването на крайните продукти. Освен това ще бъде закупена нова кантираща машина, с която да бъде преодоляно основно тясно място в производството, ограничаващо капацитета и предлагането и водещо до по-високи производствени разходи. Чрез изпълнението на предвидените две инвестиции ще се постигне по-добра производителност, високо качество на работа, разширен асортимент, подобрена ресурсна ефективност и ефикасност.

Срокът за изпълнение на проекта е до 30.09.2023 г.

eu-2

23.05.2023

„Арбор” ЕООД обявявява процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: “Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на кантираща машина”

Крайният срок за получаване на оферти е 30.05.2023 г.

Пълният пакет документи за участие в процедурата може да бъде изтеглен от тук:

Документация за участие в процедурата:

Техническа спецификация

Публична покана

Декларация

Проект на договор

Оферта образец

Методика

Изисквания към офертите

 

 

 

eu-2

Информация за проект BG16RFOP002-2.089-0977-C01

Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

 

На 11.10.2021 “АРБОР” ЕООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089-0977-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”.

Общата стойност на проекта е 50 000 лева, от които 50 000.00 лева безвъзмездно финансиране от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и 0.00 лева – национално съфинансиране.

Основната цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Срокът за изпълнение на проекта е 11.01.2022 г.

Предвижда се получената безвъзмездна помощ по процедурата да осигури важна ликвидна подкрепа за покриване разходите за възнаграждения на работещите в “Арбор” ЕООД, включително на тези в най-пострадалите от пандемията производствени звена. По този начин ще се компенсира по-ниската производителност и по-високи разходи за труд на единица продукция, негативно следствие от намаленото производство в резултат от COVID-19. Предвижда се също така с получения грант да бъдат покрити разходи за закупуване на базови производствени ресурси като МДФ и ПДЧ плоскости и др. Полученото безвъзмездно финансиране ще бъде фактор предприятието да успее да се справи с негативните ефекти от COVID-19 върху дейността си и да постигне необходимата устойчивост в средносрочен план, независимо от спада в търсенето. Сумарният ефект от полученото финансиране ще намери израз в повишаване жизнеспособността и подобряване на пазарното представяне на нашето дружество, дори и в условия на намалено търсене, както и ще обезпечи нужната ликвидност и гъвкавост на “Арбор” ЕООД.

———————————-—————– www.eufunds.bg ———————————————

Проект BG16RFOP002-2.089-0977-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

 

 

eu-2

06.10.2020

 

„Арбор” ЕООД обявявява процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на пробивно-фрезови център – 1 бр. и пакетно разкройващ циркуляр – 1 бр.

 

Крайният срок за получаване на оферти е 13.10.2020 г.

 

Пълният пакет документи за участие в процедурата може да бъде изтеглен от тук:

 

Документация за участие в процедурата :

Спецификация

Публична_покана

Оферта_образец

Методика

Изисквания_оферти

Договор_проект

Декларация_кандидат

Банкова гаранция_образец

—————————————————— www.eufunds.bg ———————————————-
Проект № BG16RFOP002-2.045-0010-C01 Повишаване на конкурентоспособността и производственият
капацитет на АРБОР ЕООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие.

 

eu-2

 

23.07.2020 

АРБОР” ЕООД СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ

“АРБОР” ЕООД подписа с Управляващия орган на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект № BG16RFOP002-2.045-0010-C01 “Повишаване на конкурентоспособността и производственият капацитет на АРБОР ЕООД” по процедура “Подобряване на производствения капацитет на МСП от територията на МИГ Куклен – Асеновград”.

Общата стойност на проекта е 291 270.00 лева, от които 222 821.55 лева безвъзмездно финансиране от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и 39 321.45 лева – национално съфинансиране.

Основната цел на проекта е постигане на икономическа устойчивост и развитие на предприятието, повишаване на конкурентоспособността и достъп до нови пазари.Специфичните цели на проекта са:- модернизиране и автоматизиране на производствените дейности и оптимизация на производствените процеси, въвеждане на компютъризирано управление на част от производствените дейности;- намаляване на производствените загуби и повишаване на ресурсната ефективност, – подобряване на качеството и увеличаване на количеството на произвежданата продукция с въвеждането на новите машини в производствения процес;- създаване на устойчива заетост в сектора чрез разкриването на 2 нови работни места;- подобряване на финансовите резултати на дружеството, в резултат от реализирани икономии, намалените производствени загуби, подобрената енергийна ефективност и увеличаването на количеството произведена продукцията;- постигане на пазарна устойчивост чрез позиционирането на нови национални пазараи;- разширяване на производство чрез произвеждане на нови видове и модели мебели, производство на корпусни мебели за самосглобяване и подобряване на качествените и функционални характеристики на произвежданите до момента продукти;-повишаване на възможностите за достъп до нови пазари, чрез увеличаване на количеството произвеждана продукция, предназначена за износ;- подобряване на условията на труд в производствения цех, чрез намаляване на запрашеността и шума в помещението. За постигането на целите в проекта се предвижда да бъдат заменени остарели технологии и практики с машини от ново поколение.

Инвестицията включва закупуване на две мултифункционални машини:

1. пробивно-фрезови център

2. пакетно разкройващ циркуляр

Предвидените машини ще направят производственият процес икономически по–рентабилен и екологично по-чист.

—————————————————— www.eufunds.bg ———————————————-
Проект № BG16RFOP002-2.045-0010-C01 Повишаване на конкурентоспособността и производственият
капацитет на АРБОР ЕООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие.