Рекламации и връщане на детски мебели

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА arbor-bg.com

ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между “Арбор” ЕОOД като собственик на домейн arbor-bg.com    и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн arbor-bg.com и поддомейните му (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от “Арбор” ЕОOД  и лицензополучателите му.  (наричани за краткост Услуги).

Тези общи условия обвързват всички потребители, които извършват регистрация на сайта www.arbor-bg.com .  С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на  arbor-bg.com (с изключение на линка към настоящите Общи условия), Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

 

Рекламации и връщане на детски мебели

 

Ако получената от вас стока е повредена или има дефект, можете да направите рекламация, като се свържете с нас

Клиентът има право да иска отстраняване на недостатъци от или за сметка на Арбор. Недостатъците се констатират при получаване на стоката чрез отбелязване в ППП или в рамките на гаранционния срок. За предявената рекламация се съставя протокол за рекламация, който се вписва в регистър на предявените рекламации.

Арбор не приема изпратени с куриер повредени стоки с неплатена доставка.

Всички разходи за транспорт на повредена стока са за сметка на Клиента. При установяване на фабричен дефект, Арбор възстановява доказаните разходи за транспорт по банков път.

      Арбор не отговаря за недостатъци на стоката, които са били известни на Клиента при продажбата. При продажбата на мостри и стоки с недостатъци, недостатъците на стоката се описват.

В случай, че Клиентът установи фабрични дефекти след приемането на стоката, които не е могъл да констатира при обикновения ù оглед, той има право да иска ремонтирането или замяната ù, ако ползването ù в този вид е невъзможно. Арбор изпълнява рекламацията, ако Клиентът е действал добросъвестно и е изпълнил точно предписанията на производителя. Клиентът следва да прояви добросъвестност при доказване причините за недостатъците/повредите в стоката, вкл. по желание може да запази опаковката в оригиналния й вид

Рекламации се извършват съгласно Закона за защита на потребителите (ЗЗП) и могат да бъдат предявявани в рамките на работното време на място във всеки магазин на Арбор, на тел. 0878 84 79 05  или на ел. поща: arbor_bg@abv.bg

Когато стоката не се използва за професионална/търговска дейност и когато за нея няма гаранционна карта, гаранцията се поема от Арбор на територията на Р. България в законовия срок от 24 (двадесет и четири) месеца и тече от приемането на стоката от Клиента. Арбор се задължава да отстрани недостатъците в рамките на един месец от предявяване на рекламацията. Потребителят има право да избира между ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избранията метод налага неразумни разходи за Арбор, като се вземат предвид стойността на стоката, значимостта на несъответствието и др. Отстраняване на рекламация е безплатно за потребителя, без разходи за труд, материали, експедиране и значителни неудобства за него. Потребителят не може да претендира за връщане на заплатената сума или намаляване на цената, ако стоката е заменена с нова или е поправена в рамките на един месец.

Срокът на гаранция за купувачите, които не са потребители по смисъла на ЗЗП, е 12 (дванадесет) месеца, освен ако не бъде уговорено друго.

Арбор не поема гаранционно обслужване при: използване и/или съхранение на стоката небрежно или неправилно, или не по предназначение; неизпълнение на приложената към стоката инструкция за монтаж и експлоатация; неизпълнение на приложените в инструкция за монтаж препоръки; ремонт и/или модернизация на стоката от неупълномощени за това лица или монтаж на допълнителни модули; умишлено въздействие върху стоката с цел нанасяне на щети от Клиента или други лица /вандализъм/; повреди, предизвикани от природни бедствия, аварии на инсталации и/или пожар и друга непреодолима сила; повреда вследствие на транспортиране от неупълномощени лица, както и при обикновено износване.

При рекламация Клиентът задължително представя документи, удостоверяващи покупката – касова бележка, фактура, протокол или други документи (гаранционна карта и др.)

Арбор не носи отговорност за пропуснати ползи по време на отстраняване на рекламации, извършени в едномесечния срок.

      Ако търговецът е приел, че рекламацията е основателна, разходите по връщането на рекламирания продукт и доставката на нов са за сметка на фирмата.

ВРЪЩАНЕ НА ПОРЪЧАНИ ПРОДУКТИ – ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР ОТ РАЗСТОЯНИЕ И ЗАКУПЕНА СТОКА

1. На основание чл. 50 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/, Потребител който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП има право да се откаже от договора за продажба от разстояние и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него Стоки в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на Стоките от Потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, или когато Потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, получи последната стока. Условията, при които връщането се извършва са:

• Потребителят предварително да уведоми Доставчика на e-mail: arbor_bg@abv.bg, че на основание чл. 50 от ЗЗП се отказва от договора за продажба от разстояние, където посочва и банкова сметка за връщане на заплатената сума;

• Поставената от производителя оригинална опаковка на Стоката да не е отваряна и целостта й да не е нарушена, както и да не е нарушена целостта на поставените от Доставчика защитни стикери и други означения;

При неизпълнение на посочените условия Доставчикът запазва правото си да откаже да приеме върнатата Стока и съответно да не възстанови пълния размер на заплатените от Потребителя суми. Потребителят няма право на отказ по отношение на стоки и обстоятелства, попадащи в обхвата на чл. 57 от ЗЗП.

2. Всички транспортни и всякакви други разходи по връщането на Стоката са изцяло за сметка на Потребителя. До момента на обратното предаване на Стоката от страна на Потребителя на Доставчика, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя. В случай, че дадена Стока поради естеството си не може да бъде върната по обичаен начин по пощата, то Потребителят поема разходите за връщането на Стоката по друг начин и ги заплаща съобразно съответните тарифи, ценоразписи и т.н. на съответните куриерски или други компании, които е избрал да използва за връщането.

3. В случай че Потребител се възползва от правото си по чл. 50 от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по–горе условия, Доставчикът се задължава да му възстанови Цената на Стоката (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Доставчика) по банков път (по посочената по реда даден по–горе банкова сметка) в законоустановения 14-дневен срок. Потребителят изрично декларира съгласието си възстановяването на суми от Доставчика да се извършва по банков път, независимо от използваното от Потребителя платежно средство за заплащане на извършени Поръчки. Доставчикът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на Стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че Стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

4. Потребителят може да използва, но не е длъжен, следния формуляр за упражняване правото си по чл. 50 от ЗЗП за отказа от договора.
5. Потребителят следва да изпрати на Доставчика или да върне обратно Стоките, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят е уведомил Доставчика за отказа си от договора от разстояние. Срокът се счита за спазен, ако Потребителят изпрати или предаде обратно Стоките на Доставчика преди изтичането на 14-дневния срок.

6. Стоката трябва да бъде върната на адрес гр.Асеновград, бул. България 98В (Магазин Арбор)

7. Ако се използва куриер или друг превоз освен собствен, стоката трябва да е застрахована за цялата й сума.

8. Разходите по връщането на стоката са за сметка на потребителя!

Клиента има право да върне всеки един продукт, който е в търговски вид и е длъжен да съхранява получените от доставчика стоки, тяхното качество и съпътстващите документи до 14-дневен срок от датата на получаването им, като куриера е за сметка на клиента.

При установяване цялостта на върнатия продукт сумата се превежда на клиента по банковата сметката от която е платил.

Гаранционният срок започва да тече от момента на изпращането на пратката. Гаранция се изпълнява единствено ако са спазени условията, описани във гаранционната карта.

  1. Стоката трябва да бъде върната на адрес гр.Асеновград, бул. България 98В (Магазин Арбор).
  2. Потребителят трябва да приложи всички документи по сделката.
  3. Разходите по връщането на стоката са за сметка на Потребителя.
  4. Ако се използва куриер или друг превоз освен собствен, Стоката трябва да е застрахована за цялата й сума. При условие че има външни наранявания по опаковката, Арбор може да откаже приемането на стоката.
  5. Поставената от Производителя оригинална опаковка на Стоката не трябва да е отваряна и целостта й да не е нарушена, както и да не е нарушена целостта на поставените от Доставчика защитни стикери и други означения.                                                             Ако все пак опаковката е отваряна, тя трябва да бъде опакована по същия начин както е била получена.                                          Ако се използва куриер или друг превоз освен собствен, трябва да има включена и опция преглед.                                                              При наранени детайли от Стоката, се съставя протокол със снимков материал и се определя каква е щетата и за каква сума е.

За по-добро обслужване, моля попълнете следния формуляр, ако желаете да върнете продукт:

 Formulqr otkaz online